JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDŚredniozaawansowanyDeterminanty wahań kursów akcjiWpływ spadku podaży
Drukuj Poleć A A

Wpływ spadku podaży

Załóżmy, że spółka osiągnęła spektakularny sukces poprzez wynalezienie jakiegoś unikalnego produktu lub patentu. Liczba inwestorów, chcących nabyć akcje tej spółki, wzrośnie, co przy ograniczonej liczbie wyemitowanych akcji spowoduje spadek ich podaży (liczby akcji możliwych do sprzedaży). Na wykresie jest to przedstawione poprzez przesunięcie krzywej podaży w lewo, co powoduje ustalenie wyższego kursu równowagi.

 

Jako przykład wpływu spadku podaży na wzrost ceny akcji może posłużyć sytuacja, w której dana spółka dokonuje skupu własnego akcji.

Należy również dodać, że nawet uczestnicy rynku mają wpływ na kształtowanie się popytu i podaży. Inwestorzy instytucjonalni, tacy jak: fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgignowe, fundusze typu Venture Capital oraz inne wielkie firmy inwestycyjne w ramach realizowanej polityki inwestycyjnej zawierają transakcje na instrumentach finansowych opiewające na wielkie sumy pieniędzy. Na przykład poprzez zakup ok. 10 mln akcji spółki, która wyemitowała 120 mln akcji na okaziciela, wpływają na wzrost popytu na akcje tej spółki. Znając plany inwestorów instytucjonalnych (publikowanych np. przez Reuters Thompson), można zatem przewidzieć zachowanie się cen akcji na przykład na podstawie kwartalnej oceny i zmiany aktywów portfeli funduszy akcyjnych.

Dodatkowymi czynnikami, mającymi wpływ na cenę akcji, są: zyski za rok ubiegły i inne wiadomości ze spółki, dywidendy, publikacja danych makroekonomicznych oraz publikacja danych sektorowych.

Zyski za rok ubiegły i inne wiadomości ze spółki

Wynik finansowy ma istotny wpływ na projekcję cen akcji danej spółki. Jeżeli spółka osiągnęła większy niż oczekiwano zysk w danym roku obrotowym, to cena jej akcji wzrośnie, ponieważ rośnie liczba inwestorów, chcących nabyć te akcje (wzrasta popyt na akcje tej spółki). Ocenę wyniku finansowego przeprowadza się poprzez analizę bilansu, zmian w kapitale własnym oraz rachunku zysków i strat.

Publikacja danych makroekonomicznych

Jeżeli gospodarka, w której działa spółka, rozwija się, to ma to pozytywny wpływ na sytuację finansową i organizacyjną spółki a zatem indeksów i walut (większe przychody, możliwość rozwoju poprzez inwestycje). Jeżeli dane dot. PKB dla gospodarki są gorsze od oczekiwanych, to ma to negatywny wpływ na cenę akcji czy waluty (następuje odpływ kapitału - spadek popytu). Inwestor chcący osiągnąć sukces na rynku kontraktów CFD musi wiedzieć, jakie dane są publikowane w danym dniu i jaki mają one wpływ na cenę  kontraktu.

Publikacja danych sektorowych

Działalność operacyjną spółki można skategoryzować do profilu branży (np. IT, banki, chemia, budownictwo, wydobycie itp.). Dla przykładu: spowolnienie gospodarcze wpłynęło negatywnie na sektor budowniczy, przez co firmy działające w tej branży doświadczyły spadku zamówień na nowe mieszkania. Mniejsza liczba zamówień na nowe domy oraz obowiązek wywiązania się z dotychczas podpisanych umów obciążają spółkę developerską dodatkowymi kosztami, które mają istotny wpływ na wynik finansowy.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę