JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaForexEkspertPrzepływ kapitałów
Drukuj Poleć A A

Przepływ kapitałów

Na kurs pary walutowej ma wpływ gra popytu i podaży. Do ich pomiaru stosuje się przepływy kapitałowe oraz bilans handlowy. Za przepływ kapitału rozumie się przypływ i odpływ z gospodarki środków przeznaczonych do celów inwestycyjnych np.: na zakup akcji, obligacji lub w celu przejęcia innych spółek. Bilansem handlowym jest różnica między eksportem a importem dóbr i usług konsumpcyjnych.

Wpływ przepływów kapitałowych na wartość waluty

Postępująca globalizacja umożliwia inwestowanie pieniędzy w praktycznie każdą otwartą gospodarkę na świecie bez względu na to, skąd pochodzi inwestor. Rozwój Internetu umożliwia zawieranie transakcji na giełdzie w Londynie (np. LIFFE), Niemczech (np. Euronext), czy USA (np. NYSE, CBOT, AMEX). Globalne inwestycje mają istotny wpływ na kształtowanie się popytu i podaży na daną walutę. W przykładzie poniżej przedstawiono zależność między popytem a podażą. Popytem jest linia pochylona ku dołowi (informująca o tym , że im produkt jest tańszy tym więcej osób będzie go pożądać). Podażą jest linia skierowana ku górze (informująca o tym, że im produkt droższy tym więcej wytwórców chce go sprzedać). Miejsce przecięcia linii popytu i podaży nazywane jest ceną równowagi. Oznacza ona, że w określonych warunkach ekonomicznych popyt na dane dobro jest zaspokojony przez podaż tego dobra przy danej cenie.

 

 

Jednakże gospodarki  nie są odseparowane, przepływ kapitałów między nimi jest nieustanny, co wpływa na podaż i popyt danej waluty. Poniżej przedstawiono scenariusze wzrostu popytu i wzrostu podaży na daną walutę.

Wpływ wzrostu popytu na kurs waluty

 

Załóżmy, że dana gospodarka wkracza w okres ożywienia gospodarczego. W gospodarce tej nabierają tempa inwestycje, sprzedaż detaliczna i hurtowa przez co wzrasta wartość przedsiębiorstw. Instytucje zagraniczne zamierzają ulokować swoje środki finansowe w spółkach akcyjnych rozwijających się gospodarek poprzez zakup ich walorów. Jednakże zakup walorów może nastąpić jedynie według waluty, w jakiej są notowane akcje danej spółki. A więc zagraniczne instytucje wpłyną na wzrost popytu na daną walutę.

 

Wykres przedstawia zmianę (wzrost) wartości waluty na wskutek wzrostu popytu. Linia popytu przesuwa się w prawo, powodując ustalenie ceny równowagi wyżej niż przed wzrostem popytu. Przykładem praktycznym jest wzrost wartości franka szwajcarskiego w odniesieniu do euro po ujawnieniu problemów nadmiernego zadłużenia w Grecji. Na wskutek odwrotu inwestorów od euro i zakupie franka szwajcarskiego (stabilnej gospodarki) kurs EUR/CHF od 07.04.2011r. systematycznie spadał na wskutek wzrostu popytu na szwajcarską walutę (wzrosła wartość franka szwajcarskiego).

Wpływ wzrostu podaży na wartość waluty

Załóżmy, że rząd chce rozluźnić politykę monetarną aby pobudzić wzrost gospodarczy.  W tym celu bank centralny skupuje instrumenty dłużne. Gotówka uzyskana ze skupu obligacji pozwala dużym przedsiębiorstwom pokrywanie bieżących zobowiązań, zakup półproduktów a przez to ożywienie aktywności gospodarczej. Większa ilość pieniądza w gospodarce osłabia jego siłę nabywczą (co w przyszłości wpłynie na wzrost inflacji i krótkoterminowych stóp procentowych), przez co spada wartość tej waluty.

 

 

Wykres przedstawia zmianę (spadek) wartości waluty na wskutek wzrostu podaży. Linia popytu przesuwa się w prawo, powodując ustalenie ceny równowagi niżej niż przed wzrostem podaży pieniądza. Przykładem praktycznym jest spadek wartości euro w stosunku do innych walut (dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego, franka szwajcarskiego) gdy Europejski Bank Centralny ogłosił, że będzie wykupywał obligacje gospodarek zagrożonych bankructwem. Kurs euro w stosunku do innych walut od 5 maja 2011r

Wpływ spadku popytu na wartość waluty

Załóżmy, że opublikowane dane makroekonomiczne maja wartości niższe od oczekiwań, co może sugerować spowolnienie gospodarcze. W takim przypadku inwestorzy zawieszają swoje inwestycje w danej gospodarce i lokują swoje środki w inne gospodarki. Popyt na walutę spada, przez co jej wartość w stosunku do innych walut ulega deprecjacji.

 

Wykres przedstawia zmianę (spadek) wartości waluty na wskutek spadku popytu na walutę. Linia popytu przesuwa się w lewo, powodując ustalenie się nowej ceny równowagi niżej niż przed spadkiem popytu. Praktycznym przykładem jest sytuacja dolara amerykańskiego kiedy dane nt. produktu krajowego brutto miały wartość niższą niż oczekiwali analitycy. Nastąpiła przecena dolara (jego wyprzedaż) przez co jego wartość w stosunku do innych walut spadła.

Wpływ spadku podaży na wartość waluty

Spadek podaży danej waluty może nastąpić na wskutek np. zacieśnienia polityki monetarnej poprzez emisję obligacji o czasie trwania max 3 lat. Zakupienie obligacji przez inwestorów spowoduje odpływ gotówki na rynku kasowym, a przez to aprecjację waluty.

 

 

Wykres przedstawia zmianę (wzrost) wartości waluty na wskutek spadku podaży tej waluty. Linia podaży przesuwa się w lewo. Powodując ustalenie się nowej ceny równowagi wyżej niż przed spadkiem podaży. Praktycznym przykładem jest zwiększenie obowiązkowej rezerwy walutowej zarządzonej przez FED, jakie muszą posiadać banki. Spadek wielkości dolara w obiegu, a przez to wzrost utrudnień w dostępności kredytów wpłynie na wzrost jego wartości.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę