JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaForexŚredniozaawansowanyPerspektywa inwestycji
Drukuj Poleć A A

Perspektywa inwestycji

Jak już wspomniano w pierwszej części inwestor przystępujący do analizowania sytuacji rynkowej na parach walutowych powinien zacząć najszerszej perspektywy, czyli analizowania wykresów w ujęciu rocznym i miesięcznym. Pozwala to na zdefiniowanie głównego trendu a przez to minimalizację ryzyka poniesienia straty w przypadku grania zgodnie z trendem.

 

Jednakże jeżeli okres inwestycji sprowadza się do jednego dnia, godziny czy minut to odpowiedniejsze będzie spoglądanie na wykresy o mniejszym interwale czasowym. I tak dla inwestora, którego średni czas trwania inwestycji (czas otwartej pozycji) wynosi ok. 1 godziny to jego punktem odniesienia analizy trendu jest interwał dniowy. Dla inwestora, którego czas inwestycji wynosi 15-30 minut punktem odniesienia do analizy trendu powinien być interwał 1-4 godzinny. Nasuwa się jednak pytanie: jak ma postępować inwestor który zauważył, że trend w krótkim interwale czasu jest przeciwny niż w długim okresie?

 

Otóż analizując wykresy powinno się określić: trend główny, trend inicjujący otwieranie / zamykanie pozycji, trend synchronizacyjny. Po przeprowadzeniu analiz sytuacji rynkowej dla wszystkich interwałów czasowych należy wyszukać takie poziomy cenowe, przy których można przeprowadzić transakcje z wysokim prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku.

Trend główny

 

Bez względu na średni okres inwestycji (tydzień, dzień, godziny) należy określić w jakiej sytuacji rynkowej dokonywane są transakcje na danej parze walutowej. Czyli należy określić trend długoterminowy. Okres interwału (czyli zakresu czasu jaki jest odzwierciedlony w jednej świeczce lub słupku) dla trendu głównego jest większy niż dla trendu inicjującego transakcję. Jeżeli inwestor dokonuje transakcji w oparciu o trend 30 minutowy to trend 4 godzinny będzie trendem głównym. Po zidentyfikowaniu trendu długoterminowego należy określić potencjalne poziomy wsparcia i oporów. Poniższa lista prezentuje najbardziej popularne wśród inwestorów dopasowane okresy trendu inicjującego transakcje z trendem głównym.

 

Okres trendu inicjującego transakcje

Okres trendu głównego

1- Minutowy

15- lub 30- minutowy

5- minutowy

Godzinny

15 – lub 30- minutowy

4- godzinny

Godzinny

Dzienny

Dzienny

Tygodniowy

tygodniowy

Miesięczny

 

 

Jak widać na wykresie, kierunek średniej kroczącej na wykresie 4- godzinnym wraz z ukośną linią trendu ukazuje trend wzrostowy.

 

Wykres trendu inicjującego otwarcie / zamknięcie pozycji

Wykres trendu inicjującego transakcje jest dla inwestora najważniejszym spośród analizowanych wykresów ponieważ od jego kształtowania zależne jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Na tym wykresie również należy określić trend (jest to trend średniookresowy) ukazujący zapatrywania na kształtowanie się kursu danej pary walutowej w trakcie jednej lub kilku sesji. Do tego typu wykresu inwestor, w celu optymalizacji zysków może zastosować dodatkowe wskaźniki np.: oscylatory, wstęgi bollingera. Po odpowiednim dostrojeniu wskaźników inwestor dokonuje transakcji po otrzymaniu odpowiednich sygnałów zarówno z wykresu, jak i ze wskaźnika. W tym przypadku właściwe określenie trendu i dobranie odpowiedniego wskaźnika pozwala na optymalizację zysku i minimalizację ryzyka. Na przykład jeżeli inwestor zidentyfikował trend rosnący to bazując na oscylatorze CCI (Commodity Channel Index) po przekroczeniu wartości (wartość) należy kupić dana parę walutową.

 

Wykres trendu synchronizacyjnego

 

O ile trend inicjalizujący zawarcie transakcji pozwala wyłapać sygnały otwarcia lub zamknięcia pozycji, o tyle wykres synchronizacyjny pomaga określić precyzyjnie kiedy należy zawrzeć transakcję. Należy pamiętać, że dla inwestora korzystającego z efektu dźwigni zmiana ceny o jednego pipsa wpływa na korzyść lub niekorzyść dokonanej inwestycji w dość istotny sposób. Dlatego też stosując trend synchronizacyjny można bardzo dokładnie określić momenty otwarcia i zamknięcia pozycji na danej parze walutowej. Poniżej przedstawiono listę najpopularniejszych wśród inwestorów kombinacji trendu inicjującego transakcję z trendem synchronicznym.

 

Okres trendu inicjującego transakcję

Okres trendu synchronizacyjnego

1- minutowy

Tickowy

5- minutowy

1- minutowy

15- lub 30- minutowy

5- minutowy

Godzinny

15- minutowy

Dzienny

Godzinny

Tygodniowy

Dzienny

Miesięczny

Tygodniowy

 

 

Za sygnały wejścia i wyjścia można traktować poziomy wsparcia i oporów dla trendu synchronizacyjnego lub sygnały generowane przez inne wskaźniki (średnie kroczące lub oscylatory).

Przykład zastosowania wskaźników i trendów o różnych interwałach

W przykładzie tym wykorzystano parę walutową EURUSD. Inwestor zastanawia się nad przeprowadzeniem transakcji krótkoterminowej z czasem trwania ok. 15 minut wraz  z ograniczeniem ryzyka poniesienia straty i maksymalizacji zysku. Aby zająć odpowiednią pozycję na tej parze walutowej należy pierw zidentyfikować trend główny. Dla inwestora, którego okres trendu inicjującego transakcję wynosi 15 minut trendem głównym jest trend z interwałem 4 godzinnym. W tym celu w platformie Alior Trader należy kliknąć w ikonę „Nowy wykres” znajdującą się w menu „Wykres”. Następnie po wybraniu właściwej pary walutowej należy w dolnym prawym rogu wybrać interwał 4-godzinny.

 

 

Po wybraniu właściwego interwału czasu dla wykresu należy zidentyfikować główny trend (pomocnym jest użycie średniej kroczącej SMA). Jest to trend wzrostowy.

 

 

Dla inwestora, którego średni okres trwania inwestycji wynosi co najmniej tydzień to otwieranie pozycji długiej jest obarczone mniejszym ryzykiem niż pozycji krótkiej (ponieważ jedynie użycie dużej siły może wpłynąć na zmianę trendu). Drugim etapem jest wnikliwa analiza trendu inicjującego otwarcie / zamknięcie pozycji. Wykresem jaki należy analizować jest wykres z 30 minutowym interwałem czasowym.

 

 

Poniższy wykres wskazuje inwestorowi potencjalne momenty otwarcia pozycji. Pogrubione linie pionowe wskazują momenty, w których otwarcie pozycji długiej jest obarczone najmniejszym ryzykiem poniesienia straty.

 

 

Należy zwrócić uwagę na ostatnią pionową linie przerywaną. Jak już wcześniej wspomniano zgodny kierunek trendu głównego i trendu średniookresowego jest sygnałem kupna. Dodatkowo sygnał kupna jest wzmocniona wskazaniem oscylatora CCI (przebicie od dołu poziomu -100).

Ostatnim etapem analizy jest zidentyfikowanie precyzyjnych poziomów otwarcia / zamknięcia pozycji w oparciu o trend synchroniczny. Dla inwestorów opierających swoje decyzje inwestycyjne na wykresach o interwale 30 minut okres trendu synchronizacyjnego wynosi 5 minut.

 

 

Jak widać zsynchronizowanie momentu otwarcia pozycji długiej po kursie 1,43923 pozwala na ograniczenie ryzyka poprzez ustalenie poziomu Stop Loss kilka pipsów niżej od poziomu wsparcia. Zysk na tej transakcji to 659 dolarów.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę