JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertAnaliza FundamentalnaAnaliza Finansowa
Drukuj Poleć A A

Analiza Finansowa

Analiza finansowa jest jednym z najważniejszych etapów analizy inwestycji. W trakcie jej przeprowadzania należy skupić się na raportach okresowych przedstawianych przez spółkę w formie sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych. Każdy z tych raportów zawiera takie części jak:

  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Rachunek przepływów pieniężnych
  4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  5. Informacja dodatkowa

Bilans jest to obraz na dany dzień (najczęściej jest to 31 grudzień) majątku spółki, czyli aktywów oraz sposobu ich finansowania, czyli pasywów. Aktywa dzielą się na długoterminowe oraz krótkoterminowe i są uporządkowane według rosnącej płynności. Pasywa natomiast dzielą się na kapitał (fundusz) własny oraz na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a składniki w tej części bilansu są uporządkowane według kryterium rosnącej wymagalności.  Patrząc na bilans możemy przeprowadzić jego analizę pionową i poziomą. Analiza pionowa polega przede wszystkim na określeniu struktury danych składników majątku i źródeł ich finansowania. Najprościej to zrobić za pomocą wskaźników struktury. Podstawowe są przedstawione poniżej:

  

 

 

Analiza pozioma bada dynamikę wzrostu lub spadku poszczególnych składników aktywów i pasywów w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych. Można badać tą dynamikę w wartościach względnych (odejmując od wartości bieżącego wskaźnika wartość wskaźnika z poprzedniego okresu) lub w wartościach bezwzględnych (dzieląc wskaźnik zmiany względnej przez wartość z poprzedniego okresu).

 

Rachunek zysków i strat przedstawia w sposób wartościowy efekty działalności spółki w danym okresie. Jego ogólna postać składa się z następujących części:

 

 

 

 

Przy analizie rachunku zysków i start ważna jest również, jak w przypadku bilansu, dynamika zmian poszczególnych składników tego rachunku, a także stosunek zysku z działalności operacyjnego i zysku netto do przychodów ze sprzedaży. Warto również przeanalizować, co jest głównym źródłem generowanych przychodów oraz kosztów. W większości przypadków przedsiębiorstwo powinno osiągać przychody i ponosić koszty w związku z podstawową działalnością. W przypadkach występowania dużych wartości poza działalnością operacyjną warto przeanalizować je dokładnie – najlepsze do takiej analizy są noty objaśniające w informacji dodatkowej.

 

Rachunek przepływów pieniężnych (inaczej nazywany cash flow)jest kolejną bardzo ważna pozycją w sprawozdaniu finansowym.  Analizując go, każdy inwestor może zobaczyć ilość gotówki wygenerowanej przez spółkę w danym okresie sprawozdawczym. Poniżej znajduje się uproszczony schemat rachunku przepływów pieniężnych:

 

 

 

 

Podczas analizy należy zwrócić uwagę na znak poszczególnych pozycji w cash flow. Przepływy z działalności operacyjnej powinny być dodatnie, gdyż to oznacza, że spółka pozyskuje gotówkę z podstawowej działalności operacyjnej. Przepływy z działalności inwestycyjnej powinny być natomiast ujemne, bo świadczą one o tym, że spółka wydaje swoje fundusze na rozwój lub inne inwestycje. Przepływy z działalności finansowej nie mogą być natomiast jednoznacznie interpretowane. Ich ujemna wartość świadczy o tym, że spółka zmniejsza swoje zobowiązania, natomiast dodatnia, że powiększa je.    

 

Zestawienie zmian w kapitale zawiera informacje o wszelkich zmianach w poszczególnych pozycjach kapitału własnego. Dla każdej pozycji kapitału własnego przedstawianą jest jej stan początkowy, zmniejszenia oraz zwiększenia tej pozycji w danym okresie, a także stan na koniec okresu. Analiza tej części sprawozdania finansowego pozwala inwestorowi na uzyskanie informacji, jak zmienia się struktura kapitałów własnych, które finansują majątek spółki. 

 

Informacja dodatkowa według z art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości dzieli się na dwie części:

  1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  2. dodatkowe informacje i objaśnienia

We wprowadzeniu zawarte są wszystkie ważniejsze informacje o spółce. Natomiast w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (tzn. notach objaśniających) są zawarte uszczegółowione pozycje sprawozdania finansowego oraz komentarz do nich. Są tutaj także inne ważne informacje, które pozwalają ocenić kondycję finansową spółki.

 

 

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę