JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertAnaliza FundamentalnaWycenaWycena metodą dochodową
Drukuj Poleć A A

Wycena metodą dochodową

Metoda dochodowajest praktycznie najważniejszą i najpowszechniej używaną metodą do wyceny akcji. Polega ona na przewidzeniu przyszłych dochodów, jakie spółka będzie generowała, a następnie zdyskontowaniu ich na dzień wyceny. Wyróżniamy 3 podstawowe odmiany ten metody:

 

  1. Model dywidendowy
  2. Model przepływów pieniężnych
  3. Model zysku rezydualnego

 

Ogólny wzór na wyliczenie wartości akcji przestawia się następująco:

gdzie:

 

Dt  – dochód na 1 akcje w okresie t

– wymagana przez inwestora stopa zwrotu

 WRn– wartość rezydualna na 1 akcje w okresie n

 

Trzy powyższe metody różnią się od siebie określonym przez wyceniającego dochodem. Dla metody dywidendowej są to wypłacane dywidendy. Dla metody przepływów pieniężnych są to wolne przepływy do firmy lub akcjonariuszy. Natomiast dla wyliczenia ceny akcji metodą zysku rezydualnego liczy się wartość księgowa oraz zysk ekonomiczny. 

 

Model dywidendowy

 

Najpopularniejszym i najprostszym podejściem w tym modelu jest tzn. model Gordona. Podejście to zakłada wiele uproszczeń ułatwiających obliczenia. Pierwszym założeniem jest to, że spółka każdego roku będzie wypłacała dywidendę, co ogranicza użyteczność tej metody wyłącznie do przedsiębiorstw wypłacających dywidendę. Drugim założeniem jest stałość wzrostu lub spadku dywidendy, tzn. zakładamy, że wypłacana dywidenda będzie z okresu na okres wzrastała lub  spadała o stałą wartość wyliczaną według wzoru:

 

g= ROE*WZ

 

gdzie:

g – stała stopa wzrostu dywidendy

ROE – rentowność kapitału własnego

WZ – współczynnik zatrzymania = zysk zatrzymany w spółce / zysk netto

 

Kolejnym założeniem jest również stałość w czasie wymaganej przez inwestora stopy zwrotu. Ostatnim założeniem jest to, że wymagana stopa zwrotu musi być wyższa niż stopa wzrostu dywidendy. Kiedy inwestor przyjmie już wszystkie potrzebne założenia może przystąpić do wyceny akcji, podstawiając dane do poniższego wzoru:

 

 

gdzie:

D– ostatnia wypłacona dywidenda na akcje

g – stopa wzrostu dywidendy

r – wymagana przez inwestora stopa zwrotu

 

 

Model przepływów pieniężnych

 

W związku z duża ilością uproszczeń w modelu Gordona, większość analityków do wyceny akcji wykorzystuje model przepływów pieniężnych. Jest to wariant bardziej rozbudowany i uwzgledniający większą ilość zmiennych, a stosujący ten model inwestor ma do wyboru dwa podejścia:

 

  1. FCFE (ang. Free cash flow to equity) – wolne przepływy do akcjonariuszy, które uwzględniają to, co pozostaje dla akcjonariusza po uregulowaniu wszystkich zobowiązań spółki
  2. FCFF (ang. Free cash flow to firm) – wolne przepływy do spółki, które uwzględniają to, co pozostaje dla akcjonariuszy i wierzycieli spółki.

 

Sposób wyliczenia powyższych wartości oraz różnice między nimi przedstawione są w poniższej tabeli:

 

 

 

Inwestor musi założyć, jak będą kształtować się konkretne wartości tych składników na przestrzeni kolejnych lat i dla każdego roku wyliczyć FCFE lub FCFF. Następnie, aby obliczyć wartość akcji musi wstawić odpowiednie dane do poniższego wzoru:

 

 

gdzie:

CFt – przepływ pieniężny (FCFE lub FCFF) na 1 akcje w roku t

r – odpowiednio  oczekiwana przez inwestora stopa wzrostu lub średnioważony koszt kapitału

g – założona stopa wzrostu przepływów pieniężnych 

 

 

Model zysku rezydualnego

 

Koncepcja ta opiera się na pojęciu zysku ekonomicznego, czyli inaczej mówiąc, zysku rezydualnego. Można go stosować przede wszystkim w sytuacji kiedy, spółka nie wypłaca dywidendy, a przepływy pieniężne są ujemne. Wylicza się go ze wzorów:

 

Zysk rezydualny = Zysk netto - K*ROE

 

 

gdzie:

K – zainwestowany przez akcjonariuszy kapitał, kapitały własne spółki

 

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę