JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWPoczątkującyAkcjePrzywileje wynikające z posiadania akcji
Drukuj Poleć A A

Przywileje wynikające z posiadania akcji

Prawo do dywidendy

Spółka podejmuje decyzję o podziale zysku netto (nadwyżka działalności przychodów nad kosztami, skorygowane o podatek dochodowy) na dwie części: zysk zatrzymany oraz zysk do podziału (dywidenda). Zysk zatrzymany zostaje w spółce, powiększając tym samym kapitał własny spółki, natomiast dywidenda zostaje wypłacona akcjonariuszom. Decyzję o wielkości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) i zostaje ona określona jako pewna wartość, przypadająca na jedną akcję. Warunkiem korzystania z prawa do dywidendy jest posiadanie akcji w tzw. dniu ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z cyklem rozliczeniowym T+2, dzień ustalenia prawa na GPW ma miejsce 2 dni handlowe przed dniem podawanym przez emitenta. Następnego dnia kurs odniesienia akcji (ostatni kurs zamknięcia) jest poddawany korekcie (dzień odcięcia dywidendy). Korektę stanowi odjęcie wartości dywidendy od kursu odniesienia.

 

Przykład

16 marca 2014 r. WZA uchwaliło podział zysku netto w wysokości 2 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 14 listopada 2014 r., a dzień wypłaty na 17 grudnia 2014 r. Zgodnie z powyższym, aby móc skorzystać z prawa do dywidendy, należy być właścicielem akcji na koniec dnia 12 listopada 2014 r.

 

Poniższy schemat przedstawia harmonogram ustalenia prawa do dywidendy na GPW i w KDPW.

 

 

Oznacza to, że jeżeli 12 listopada 2014 r. Klient zakupił na GPW 100 sztuk akcji (dzień T) z uchwaloną dywidendą, to zgodnie z przyjętą w KDPW zasadą rozliczeń transakcji akcji (T+2), na koniec dnia 14 listopada 2014 r. staje się właścicielem akcji. W dniu wypłaty, tj. 17.12.2014 r., otrzymuje kwotę z uwzględnieniem podatku zryczałtowanego. Kwotę dywidendy netto uzyskuje się, wykonując następujące obliczenia:

  • dywidenda brutto: 100 szt. akcji * 2 zł = 200 zł
  • wielkość podatku: 200 zł * 19% = 38 zł (kwota po zaokrągleniu)
  • dywidenda netto: dywidenda brutto 200 zł - kwota podatku 38 zł = 162 zł.

Wpływ dywidendy na kurs akcji: Zdarzenie odcięcia dywidendy powoduje obniżenie kursu akcji objętej dywidendą. Pomimo tego spadku majątek akcjonariusza nie zmienia się, a dywidenda zostaje wypłacona na rachunek brokerski w ustalonym terminie. Zdarzenie to ilustruje następujący przykład: kurs zamknięcia akcji w dniu T wynosił 44,10 zł, a kolejnego dnia (dzień odcięcia, T+1) GPW ogłosiła kurs odniesienia równy 42,10 zł (= 44,10-2) uwzględniający dywidendę.

 

Uwaga!

Po odcięciu wartości dywidendy wszystkie zlecenia w arkuszu zostają anulowane pzrez Giedłę

 

 

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej

W przypadku likwidacji spółki (przejęcie, upadłość) majątek jest dzielony proporcjonalnie pośród akcjonariuszy, zgodnie ze strukturą akcjonariatu.

 

Prawo poboru

W celu pozyskania kapitału, spółka może wyemitować nowe akcje. Spółka, decydując się na emisję akcji, może przyznać dotychczasowym właścicielom akcji prawa do objęcia nowej emisji. Jedno prawo poboru przypada na jedną akcję. Stąd też celem prawa poboru jest umożliwienie akcjonariuszom zachowania dotychczasowego udziału. Prawo to przysługuje ostatniemu właścicielowi akcji w ostatnim dniu notowania akcji z prawem poboru. Po tym dniu wartość kursu ulega zmianie i zostaje ustalony nowy kurs z uwzględnieniem nowej emisji.

 

Zasadnicze zalety emisji z PP to:

  • możliwość nabycia akcji po cenie niższej od rynkowej,
  • możliwość zaoszczędzenia przez emitenta na prowizji maklerskiej.

Prawa korporacyjne

  • Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z prawem głosu (każdej akcji zwykłej odpowiada jeden głos). Rada nadzorcza spółki ma obowiązek zwoływać walne zgromadzenie akcjonariuszy przynajmniej raz w roku.*
  • Bierne i czynne prawo wyborcze do władz spółki.
  •  Prawo kontroli zarządzania i finansów spółki.     
  •  Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec podejmowanych uchwał.
  •  Prawo zgłaszania uchwał.

 

*aby móc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy mieć akcje na rachunku na 16 dni kalendarzowych przed datą WZA (tzn. Record Date), co oznacza ze trzeba je nabyć najpóźniej 18 dni przed WZA (w związku z 2 dniowym rozliczeniem akcji). Ostateczny termin zgłoszenia się na Walne mija dzień roboczy po Record Date. Biuro Maklerskie przekazuje listę uprawnionych akcjonariuszy do KDPW, następnie jest ona przekazywana do spółki

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę