JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • 1. Alior Trader

  • 1.1. Rachunek

   • Jak mogę założyć rachunek Alior Trader?

   • W jakich walutach mogą być prowadzone rachunki?

    • Rachunki Alior Trader mogą być prowadzone w jednej z trzech walut: polski Złoty (PLN), Euro (EUR), Dolar amerykański (USD).

   • Ile rachunków Alior Trader mogę otworzyć?

    • Jedna osoba może posiadać maksymalnie trzy rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut.

   • Czy muszę posiadać umowę ramową aby założyć rachunek Alior Trader?

    • Tak, zakładając rachunek Alior Trader wymagane jest wcześniejsze podpisanie umowy ramowej, która określa zasady dostępu do usług Alior Banku poprzez kanały elektroniczne.

   • Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?

    • Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.

   • Czy można otworzyć rachunek wspólny?

    • W usłudze Alior Trader nie ma możliwości otwarcia rachunku wspólnego.

   • W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?

    • Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:

     • Wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
     • Przelew realizowany za pośrednictwem oddziału Alior Banku,
     • Z rachunku prowadzonego przez Alior Bank, za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem 19 502,
     • Z rachunku prowadzonego przez Alior Bank, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.
     Aby dokonać przelewu z rachunku prowadzonego w innym banku na rachunek Alior Trader,  należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB) podanym w Systemie Bankowości Internetowej. Przelewy te są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
   • W jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków z rachunku Alior Trader ?

    • Wypłaty z rachunku Alior Trader można dokonać poprzez:

     • Wypłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku, 
     • Przelew realizowany za pośrednictwem oddziału Alior Banku, 
     • Za pośrednictwem infolinii Biura Maklerskiego pod numerem 19 503,
     • Za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. 
     Aby dokonać przelewu z rachunku Alior Trader na rachunek prowadzony w innych banku, należy złożyć odpowiednią dyspozycję w Contact Center, w Oddziałe Banku lub poprzez bankowość elektroniczną. Przelewy na rachunki obce są wysyłane zgodznie z sesjami ELIXIR w Alior Banku.
   • Czy można przenieść rachunek OTC od innego brokera?

    • Bezpośrednie przeniesienie rachunku wraz z otwartymi pozycjami, od innego brokera nie jest możliwe.

   • Co to jest Specyfikacja Instrumentów Finansowych i co jest w niej zawarte?

    • Specyfikacja instrumentów finansowych jest to dokument, zgodnie z Regulaminem, podawany do wiadomości Klientów na stronach Alior Banku, który ma za zadanie określenie szczegółow dla wszystkich oferowanych instrumentów finansowych. W specyfikacji znajdują się m.in. informacje o:

     • godzinach handlu,
     • wysokości swapów,
     • spreadach,
     • prowizjach,
     • depozytach zabezpieczających,
     • minimalnych krokach notowań,
     • minimalnej / maksymalnej wielkość zleceń.
   • Jaka jest wysokość prowizji na rachunku Alior Trader?

    • Przy transakcjach dokonywanych na instrumentach rynku FOREX, prowizja jest pobierana jako % wartości nomianlnej, w zależności od wygenerowanego obrotu w poprzednich miesiącach. Szczegółowe informacje dostępne są w Taryfie Opłat i Prowizji.

     W przypadku instrumentów typu CFD, prowizja może być naliczana jako określony procent wartości nominalnej transakcji lub kwotowo, w zależności od instrumentu. Szczegóły dotyczące wysokości prowizji przy transakcjach instrumentami typu CFD zawarte są w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

   • Czy Biuro Maklerskie wystawi PIT-8C za transakcje zawierane na rachunku Alior Trader?

    • Tak. Do końca lutego Biuro Maklerskie wystawi oraz przekaże wszystkim Klientom, którzy zawarli transakcję na rynku OTC w roku poprzednim, informację podatkową PIT-8C.

   • Czy jest możliwość nadania pełnomocnictwa do rachunku Alior Trader?

    • Nadanie pełnomocnictwa do rachunku Alior Trader nie jest możliwe.

   • Czy mogę otworzyć rachunek Alior Trader nie będąc rezydentem w Polsce?

    • Tak, rachunek Alior Trader mogą otworzyć nierezydenci przebywający w Polsce. Wystarczy udać się do jednej z placówek Alior Banku wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość np. paszport lub karta pobytu. 

   • Czy za pośrednictwem rachunku Alior Trader mogę wymieniać pary walutowe bądź kupować aktywa na zagranicznych giełdach?

    • Nie ma takiej możliwości. Transakcje zawierane na rachunku Alior Trader mają charakter nierzeczywisty (Klienci zawierają transakcje w celu osiągniecia korzyści na zmianie kursu danej pary walutowej bądź innego aktywa).

  • 1.2 Platforma transakcyjna

   • Jakie są wymagania sprzętowe platformy Alior Trader?

    • Do poprawnego działania platformy Alior Trader zalecana jest następująca konfiguracja sprzętowa komputera:
     • Procesor 1.5 GHz lub wyższy,
     • Minimum 512 MB RAM (większa ilość pamięci RAM jest rekomendowana przy dokonywaniu analizy technicznej),
     • 40 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
     • Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 (rekomendowana wyższa).
   • Skąd wziąć dane do logowania do platformy Alior Trader?

    • Logowanie do platformy Alior Trader odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Login jest to numer Klienta CIF, natomiast pierwsze hasło do logowania zostanie wygenerowane i przesłane na podany numer telefonu po podpisaniu umowy o rachunek Alior Trader.

     Dodatkowo po podaniu poprawnego loginu i hasła na podany numer telefonu zostanie przesłany SMS z jednorazowym hasłem do logowania, po wpisaniu którego nastąpi otwarcie platformy transakcyjnej.

   • Czy można wyłączyć logowanie za pomocą SMS?

    • Nie ma możliwości wyłączenia autoryzacji logowania poprzez SMS.

   • Co to jest Stop Out oraz na jakim poziomie ma miejsce?

    • Stop Out jest to mechanizm zabezpieczający użytkownika rachunku Alior Trader przed utratą całości kapitału. Ma on miejsce w sytuacji gdy stosunek depozytu wniesionego (celem zabezpieczenia otwartych pozycji) do salda bieżącego rachunku wzrośnie powyżej 110%. W takim przypadku na rachunku automatycznie zostanie zamknięta pozycja, według metodologii FIFO.

   • Jaki jest wymagany system operacyjny do działania platformy?

    • Platforma transakcyjna do poprawnego działania wymaga dowolonego systemu operacyjnego środowiska Windows (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R1 lub R2). Dodatkowo przed zainstalowaniem oprogramowania transakcyjnego należy pobrać i zainstalować NET framework 3.5.

   • Co należy wpisać w oknie "Edytuj połączenie"?

    • Jeżeli zostało wyświetlone okno "Edytuj połączenie", to aby zalogować się do platformy Alior Trader, należy wprowadzić następujące dane dotyczące połączenia:

     • NAME: Alior Bank
     • URL: aliortrader.pl

     Należy również zaznaczyć pole "Secure"

  • 1.3 Forex

   • Jaka jest wysokość dźwigni finansowej i czy można ją zmienić?

    • Dźwignia na rynku FOREX wynosi 1:100 co oznacza, że depozyt zabezpieczający na rynku FOREX wynosi 1 procent wartości nominalnej transakcji. Możliwa jest zmiana wysokości oferowanej dźwigni dla rynku FOREX na mniejszą niż 1:100. Aby tego dokonać wystarczy zgłosić taki wniosek poprzez Contact Center Biura Maklerskiego (pod numerem 19 503).

   • Ilu Dostawców Płynności oferuje swoje ceny na platformie Alior Trader?

    • Na dzień dzisiejszy Klienci posiadający otwarty rachunek Alior Trader mogą zawierać transakcje na parach walutowych z 6 najaktywniejszymi na rynku FOREX bankami, które oferują swoje kwotowania dla poszczególnych par.

   • W jakich godzinach odbywa się handel na rynku FOREX?

    • Transakcje na rachunku Alior Trader można zawierać bez przerwy, od niedzieli 17:00 czasu ET (czas nowojorski), do piątku do godziny 17:00 czasu ET.

   • Jaki jest minimalny wolumen transakcji?

    • Minimalna transakcja na rachunku Alior Trader może opiewać na 10.000 jednostek waluty bazowej.

   • Jaki jest maksymalny wolumen transakcji?

    • W przypadku par walutowych nie ma żadnych ograniczeń narzuconych przez brokera dotyczących maksymalnego wolumenu transakcji.

   • Czy na rachunku Alior Trader można stosować scalping?

    • Oczywiście. Otwierając rachunek Alior Trader masz możliwość korzystania z dowolnej strategii inwestycyjnej, w tym także ze scalpingu!

   • Jaki jest spread na głównych parach walutowych?

    • W związku z tym, że pary walutowe oferowane są w modelu ECN, w którym występuje wielu Dostawców Kwotowań (Liquidity Providers), spready na oferowanych instrumentach są zmienne. W przypadku najpłynniejszych par walutowych spready zaczynają się od 0 pipsów, a niejednokrotnie można zaobserwować tzw. spread ujemny.

   • Na jakich parach walutowych można zawierać transakcje?

    • Obecnie na platformie Alior Trader kwotowane są 43 pary walutowe. Wśród nich znajdują się najważniejsze pary walutowe (m.in. EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP), złotówkowe crossy walutowe (USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN). Pełna lista par walutowych, na których można zawierać transakcje znajduje się w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

   • Co to jest rolowanie?

    • Rolowanie polega na przeniesieniu daty rozliczenia instrumentu pochodnego na dzień następny - różnica cen wynika z różnic kosztów kredytowania/deponowania środków w walutach pary i związanymi z tym kosztami. Wiąże się to z uwzględnieniem różnic kosztów kredytowania/deponowania środków w walutach pary, przez co każdego dnia o godz. 23:00 rachunek Klienta jest obciążany/uznawany w wysokości określonych w Specyfikacji Instrumentów Finansowych punktów swapowych.

  • 1.4 CFD

   • Kto jest dostawcą kwotowań dla instrumentów CFD?

    • Kwotowania instrumentów CFD dostarcza firma City Index, która specjalizuje się w obrocie kontraktami na różnice kursowe.

   • Jakie są instrumenty bazowe dla CFD znajdujących się w ofercie?

    • Na dzień dzisiejszy, na platformie Alior Trader dostępnych jest 28 instrumentów CFD, dla których instrumentami bazowymi są m.in:, indeksy giełd światowych oraz najpopularniejsze towary, surowce i obligacje.

   • Gdzie znajdę informację o prowizjach oraz innych warunkach transakcyjnych instrumentami CFD?

    • Wszelkie szczególy dotyczące instrumentów CFD oraz obrotu nimi znajdują się w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Znajdują się tam m.in. informacje dotyczące godzin obrotu, wysokości prowizji oraz poziomów depozytów zabezpieczających.

   • Czy przy inwestycjach w kontrakty CFD na akcje i indeksy wypłacana jest dywidenda?

    • Od kontraktów CFD nie jest wypłacana dywidenda (transakcje na rynku kontaktów CFD mają nierzeczywisty charakter). W przypadku ustalenia prawa do dywidendy dla instrumentów bazowych, rachunki pieniężne posiadaczy długich pozycji w kontraktach różnic kursowych opartych na tych instrumentach bazowych uznawane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych. Rachunki pieniężne posiadaczy krótkich pozycji obciążane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych.

  • 1.5 Rachunek DEMO

   • Jak mogę założyć rachunek DEMO?

    • Rachunek demonstracyjny Aliortrader można założyć wypełniając podstawowe informacje na formularzu rejestracyjnym dostępnym po kliknieciu boksu „Założ rachunek DEMO” na stronie głównej portalu, bądź pod adresem http://trader.aliorbank.pl. Informacje niezbędne do rozpoczęcia inwestowania wirtualnych środków zostaną przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail.

   • Czy kwotowania na rachunku DEMO są takie same jak na rachunku rzeczywistym?

    • Kwotowanie na rachunku demo mogą nieznacznie odbiegać od kwotowań na rachunku rzeczywistym jednocześnie w pełni oddając kierunek zmian jak również charakter usługi ECN.

   • Jak przedłużyć ważność rachunku DEMO?

    • Aby przedłużyć ważność rachunku DEMO, należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym Biuro Maklerskie wysyłając wiadomość na adres e-mail .

   • Gdzie znajdę niezbędne dane do zalogowania na rachunku DEMO?

    • Wszystkie informacje zostają automatycznie przesłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym rachunku DEMO.

 • 2. Rachunek brokerski

  • 2.1. Prowadzenie rachunku

   • Jak mogę założyć rachunek brokerski?

    • Jeżeli jesteś Klientem Alior Banku możesz podpisać Umowę o świadczenie usług wykonywania zleceń w Systemie Bankowości Internetowej i od razu rozpocząć składanie zleceń na giełdzie. W innym przypadku wystarczy udać się do jednej z placówek Alior Banku i podpisać Umowę o świadczenie usług wykonywania zleceń osobiście. Do podpisania umowy niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości i nazwy właściwego do rozliczeń urzędu skarbowego.

   • Jak przenieść rachunek brokerski z innego Biura/Domu Maklerskiego?

    • Wymaga to złożenia dyspozycji przeniesienia walorów z poprzedniego Biura / Domu Maklerskiego (ewentualnie sprzedaży posiadanych instrumentów) i przelania gotówki na nowy rachunek w Alior Banku. Koszty przeniesienia papierów wartościowych mogą być w całości pokryte przez Biuro Maklerskie Alior Banku. Odbywa sie to poprzez zwrot odpowiedniej kwoty w postaci zwrotu prowizji od zawartych transakcji. Szczegóły dotyczące warunków zwrotu kosztów przeniesienia papierów wartościowych podane są do wiadomości Klientów w Komunikacie Biura Maklerskiego.

   • Czy istnieje możliwość założenia rachunku brokerskiego przez osoby niepełnoletnie?

    • Tak, istnieje możliwość założenia rachunku brokerskiego przez osobę niepełnoletnią, jednakże bez zgody Sądu Rodzinnego i Nieletnich możemy jedynie otworzyć rachunek i przyjąć wpłatę. Do złożenia jakiejkolwiek innej dyspozycji (zlecenie kupna/sprzedaży, przelew) wymagana jest zgoda Sądu

   • Czy można założyć wspólny rachunek brokerski?

    • Tak, ale mogą to uczynić tylko osoby pozostające w ustawowej wspólnocie małżeńskiej.

   • Jak małżonkowie mogą składać zlecenia na wspólnym rachunku brokerskim?

    • Tak samo, jak każdy Klient indywidualny: w oddziale Alior Banku, przez Internet lub Contact Center. Każdy współwłaściciel, z wyłączeniem drugiego współwłaściciela, ma pełne uprawnienia co do rachunku.

   • Czy jedna osoba może posiadać zarówno rachunek indywidualny, jak i rachunek wspólny?

    • Tak, jedna osoba może posiadać zarówno rachunek wspólny, jak i indywidualny.

   • Czy każdy pełnomocnik może mieć dostęp do składania zleceń poprzez Contact Center lub Internet?

    • Tak, każdy pełnomocnik może mieć dostęp do składania zleceń poprzez Contact Center lub Internet, pod warunkiem, że wcześniej aktywuje kanały elektroniczne w Alior Banku.

   • Co to jest Indywidualny Rachunek do Wpłat?

    • To rachunek brokerski którego numer prezentowany jest w postaci NRB – składający się z 26 cyfr,  NN 2490 1015 0000 0000 BBBB BBBB, gdzie NN to 2-cyfrowa liczba kontrolna rachunku, "2490 1015" to numer rozliczeniowy Biura Maklerskiego Alior Banku,  a BBBB BBBB to numer rachunku brokerskiego w systemie Biura. Korzystanie przez Klientów z numeru rachunku brokerskiego w postaci NRB ułatwia dokonywanie operacji finansowych z/na rachunek brokerski, pozwala również przeprowadzać wszystkie operacje w powiązaniu z rachunkami bankowymi w Alior Bank w czasie rzeczywistym.

   • W jaki sposób mogę dokonać wypłaty lub przelać środki z rachunku brokerskiego?

    • Wypłat gotówkowych z rachunku brokerskiego można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym. 

     Przelew z rachunku brokerskiego (obciążenie) może zostać wykonany u każdego z naszych Bankierów, za pośrednictwem Contact Center i bankowości internetowej. 
     Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Bank są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient może dysponować środkami które przelał z rachunku brokerskiego na rachunek bankowy  w Alior Bank, natychmiast po wykonaniu operacji.
     Aby dokonać przelewu na rachunek w obcym Banku należy złożyć dyspozycję przelewu na zdefiniowany wcześniej rachunek bankowy, którego Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem.
      
   • Co to jest usługa przelewów automatycznych i kto może z niej korzystać?

    • Usługa przelewów automatycznych to usługa, dzięki której środki pieniężne są transferowane pomiędzy rachunkiem brokerskim a rachunkiem bankowym w Alior Banku w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym, bez konieczności każdorazowego składania odrębnych dyspozycji.

     Środki pieniężne trafiają automatycznie ze wskazanego rachunku bankowego (zdefiniowanego w systemie Biura) na rachunek brokerski za każdym razem kiedy jest to niezbędne, aby zrealizować operacje na rachunku brokerskim (np. w związku ze złożonym zleceniem, rozliczeniem zobowiązań z tytułu odroczonego terminu płatności). Środki pieniężne trafiają automatycznie z rachunku brokerskiego na wskazany rachunek bankowy po zasileniu rachunku brokerskiego (np. po rozliczeniu transakcji sprzedaży papierów wartościowych, odblokowaniu środków w wyniku braku realizacji zleceń giełdowych, wypłacie dywidendy lub odsetek, itp).
     Z usługi przelewów automatycznych mogą korzystać Klienci posiadający rachunek brokerski i bankowy prowadzony w Alior Banku.
   • Jakie dodatkowe dokumenty należy przedstawić, aby założyć wspólny rachunek brokerski?

    • Aby założyć rachunek wspólny, każdy ze współmałżonków musi przedstawić następujące dokumenty:

     • nazwę Urzędu Skarbowego,
     • dokument tożsamości,
     • oświadczenie, iż osoby wnioskujące pozostają w związku małżeńskim oraz we wspólnocie ustawowej małżeńskiej i aktywa deponowane na rachunku stanowią ich majątek wspólny.
      
   • W jaki sposób mogę zdefiniować rachunek bankowy do przelewów z rachunku brokerskiego?

    • Rachunek bankowy do przelewów z rachunku brokerskiego można zdefiniować w Systemie Bankowości Internetowej (zakładka Inwestycje \ Dyspozycje \ Rachunki do przelewów), za pośrednictwem Contact Center oraz w każdej placówce Alior Banku.

      
  • 2.2. Odroczony Termin Płatności

   • Jakie są szczegółowe warunki dla usługi OTP?

    • Przewidziane są dwie formy odroczenia zapłaty dla instrumentów określonych w Komunikacie Dyrektora:

     • w chwili składania zlecenia Klient powinien posiadać pokrycie w środkach pieniężnych w wysokości 30% wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją; limit zobowiązań Klienta wynosi 233% wartości aktywów zdeponowanych na rachunku brokerskim,
     • w chwili składania zlecenia nie jest wymagane posiadanie pokrycia wartości zlecenia; limit zobowiązań Klienta wynosi 100% wartości aktywów zdeponowanych na rachunku brokerskim.
   • Ile kosztuje i jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z usługi OTP?

    • Usługa Odroczonego terminu płatności w Biurze Maklerskim Alior Banku jest zupełnie darmowa. Aktywacja usługi możliwa jest przez Internet, Contact Center oraz w oddziale. Warunkiem aktywacji usługi jest złożenie przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.

  • 2.3. Derywaty

   • Chciałbym inwestować na rynku derywatów (instrumentów pochodnych). Jakich formalności muszę dopełnić, aby było to możliwe?

    • Aby inwestować na rynku derywatów należy, poza podpisaniem Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń, podpisać również aneks do umowy regulujący świadczenie usług wykonywania zleceń w zakresie derywatów. Aneks ten można podpisać w dowolnej chwili w Systemie Bankowości Internetowej oraz w dowolnym oddziale Alior Banku.

   • W jaki sposób mogę podpisać Aneks o derywaty?

    • Zawarcie Aneksu regulującego świadczenie usług w zakresie derywatów możliwe jest w Systemie Bankowości Internetowej oraz w każdej placówce Alior Banku.

   • Jak długo trwa procedura nadawania numeru NKK?

    • Aby otrzymać numer NKK należy wypełnić w placówce Biura wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o jego nadanie (Aneks do umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń regulujący świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami). Dodatkowo Klient powinien podać ilość portfeli, jaką chce posiadać. Procedura dla Klientów nie posiadających numeru NKK trwa od jednego do maksymalnie trzech dni.

   • Co to są derywaty i czym się charakteryzują?

    • Derywaty to instrumenty  finansowe, których cena jest uzależniona od ceny aktywów bazowych, jednakże nie jest z nią sztywno powiązana. Kształtuje ją gra popytu i podaży. Instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych są ściśle wystandaryzowane. Derywaty mogą być wykorzystane w dwojaki sposób. W celach spekulacyjnych, kiedy inwestowanie niesie za sobą potencjalnie wyższe zyski niż inwestycja w instrument bazowy, co wynika z dźwigni finansowej, ale jest związane z wyższym ryzykiem inwestycyjnym lub też w celu zabezpieczenia wartości portfela posiadanych aktywów. Różnorodność derywatów pozwala na zbudowanie strategii o odpowiednim dla Inwestora profilu ryzyka.

   • Czy inwestowanie na rynku derywatów jest bardziej ryzykowne od inwestycji w akcje?

    • Rynek derywatów jest bardziej ryzykowny od rynku akcji ze względu na mechanizm dźwigni finansowej, która pozwala zwielokrotniać zarówno zyski jak i straty.

   • Kiedy wygasają kontrakty terminowe?

    • Kontrakty terminowe notowane są w 4 seriach: marcowej (H), czerwcowej (M), wrześniowej (U) oraz grudniowej (Z). Wygasanie kontraktów terminowych ma miejsce w trzeci piątek miesiąca wygasania.

   • W jakich godzinach odbywa się handel kontraktami terminowymi?

    • Zawieranie transakcji na kontraktach terminowych jest możliwe podczas notowań ciągłych od godz. 8:30 do 17:20 oraz na dogrywce od 17:30 do 17:35

  • 2.4. Notowania OnLine 3

   • Jakie wymagania systemowe posiada aplikacja NOL3?

    • Aplikacja NOL3 jest przeznaczona dla systemu Windows, a jej obsługę umożliwiają przeglądarki takie jak Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape oraz Opera. Do zainstalowania oprogramowania wymagane są uprawniania administratora systemu. Minimalne wymagania sprzętowe to procesor 500 MHz, 256 Mb pamięci operacyjnej RAM, 20 Mb wolnego miejsca na dysku.

   • Czym charakteryzuje się aplikacja Notowania On Line 3?

    • Główną zaletą aplikacji Notowania OnLine 3 jest połączenie rozbudowanych i nowoczesnych funkcjonalności z przyjazną i intuicyjną warstwą prezentacyjną. Aplikacja stworzona została zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i osób rozpoczynających inwestycje na rynku kapitałowym. NOL3 powstał w oparciu o sugestie użytkowników i wieloletnie doświadczenie osób pracujących na rynku kapitałowym.

   • Ile kosztuje korzystanie z aplikacji do notowań w Biurze Maklerskim?

    • Korzystanie z aplikacji do notowań Notowania On Line 3 jest zupełnie darmowe. Każdy Klient otrzymuje darmowy rachunek Inwestor Standard, dzięki któremu otrzymuje dostęp do notowań w zakresie jednej oferty kupna i sprzedaży dla wszystkich instrumentów oraz do całej funkcjonalności aplikacji.

   • Czy aktywni Inwestorzy posiadają zwolnienia z opłat za rachunki z większą ilością danych?

    • Tak, Inwestorzy w zależności od wygenerowanego obrotu mogą być zwolnieni z opłat za wyższe rachunki. Brana pod uwagę jest większa wartość z obrotów w poprzednim miesiącu oraz średnia z 3 poprzednich miesięcy, na trzech rynkach: kasowym, kontraktów terminowych i opcji. Posiadanie odpowiednich obrotów w jednym ze wskazanych okresów i rynków pozwala na darmowe korzystanie z odpowiedniego rachunku.

   • Jak mogę uzyskać dostęp do notowań w czasie rzeczywistym?

    • Dostęp do Notowań On Line można uzyskać poprzez założenie rachunku brokerskiego w Alior Banku oraz zawarcie umowy abonenckiej.

   • Na jakich zasadach naliczane są opłaty za wykorzystywany przeze mnie rachunek?

    • Opłata za płatne rachunki naliczana jest za miesiąc kalendarzowy i pobierana w ustalonej wysokości, w zależności od wybranego rachunku i wygenerowanego obrotu.

   • Gdzie mogę się dowiedzieć jakie rachunki są dostępne i jak zmienić aktualnie używany?

    • Wszelkie informacje o dostępnych rachunkach można znaleźć po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Internetowej w zakładce Inwestycje/Informacje. Informacje o rachunkach  w Biurze Maklerskim Alior Banku znajdziesz także na stronie internetowej. Natomiast zmiany rachunku można dokonać za pomocą Systemu Bankowości Internetowej.

   • Co mogę zyskać dzięki aplikacji Notowania On Line 3?

    • Aplikacja NOL3 umożliwia pełny monitoring notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy także do przeprowadzania pełnej analizy technicznej. Aplikacja wyposażona jest w wiele narzędzi pomocnych każdemu Inwestorowi. Dodatkowo dzięki tej aplikacji zyskasz bezpłatny dostęp do depesz Polskiej Agencji Prasowej dotyczących rynku kapitałowego.

 • 3. Rachunek brokerski dla firm

  • W jaki sposób firma może otworzyć rachunek brokerski?

   • Aby założyć rachunek brokerski w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta.

  • Czy możliwe jest założenie rachunku brokerskiego dla zagranicznej osoby prawnej?

   • Tak, jest to możliwe. Jedynym wymogiem jest dostarczenie dokumentów będących podstawą prowadzonej działalności oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie reprezentacji. Dokumenty powinny być uwierzytelnione przez Apostille oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  • Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku brokerskiego przez klientów prowadzących własną działalność?

    1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
    2. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON – nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1
    3. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP– nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1
  • W jaki sposób mogę dokonać wpłaty lub przelać środki na rachunek brokerski?

   • Wpłat gotówkowych na rachunek brokerski można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym. 
    Przelew na rachunek brokerski (zasilenie) może być wykonany we wszystkich Oddziałach Alior Banku u każdego z naszych Bankierów, jak również za pośrednictwem Contact Center i systemu bankowości internetowej.
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Banku są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient,  może, korzystając z usługi przelewów automatycznych,  zlecać operacje giełdowe z wykorzystaniem środków na rachunku bankowym Alior Bank, wówczas środki automatycznie zasilają rachunek brokerski.
    Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek brokerski, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku brokerskiego prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są zapisywane na rachunku brokerskim bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
     
  • Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku brokerskiego przez przedsiębiorstwo?

    1. Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub utworzenie podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Dokument ten nie może być starszy niż 3 miesiące
    2. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON – nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1
    3. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP– nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1
  • Co to jest Indywidualny rachunek do wpłat?

   • To rachunek brokerski, którego numer prezentowany jest w postaci NRB – składający się z 26 cyfr,  NN 2490 1015 0000 0000 BBBB BBBB, gdzie NN to 2-cyfrowa liczba kontrolna rachunku, "2490 1015" to numer rozliczeniowy Biura Maklerskiego Alior Banku,  a BBBB BBBB to numer rachunku brokerskiego w systemie Biura. Korzystanie przez Klientów z numeru rachunku brokerskiego w postaci NRB ułatwia dokonywanie operacji finansowych z/na rachunek brokerski, pozwala również przeprowadzać wszystkie operacje w powiązaniu z rachunkami bankowymi w Alior Bank w czasie rzeczywistym.

  • W jaki sposób mogę dokonać wypłaty lub przelać środki z rachunku brokerskiego?

   •  Wypłat gotówkowych z rachunku brokerskiego można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym. 

    Przelew z rachunku brokerskiego (obciążenie) może zostać wykonany u każdego z naszych Bankierów, za pośrednictwem Contact Center i bankowości internetowej. 
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Bank są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient może dysponować środkami które przelał z rachunku brokerskiego na rachunek bankowy  w Alior Bank, natychmiast po wykonaniu operacji.
    Aby dokonać przelewu na rachunek w obcym Banku należy złożyć dyspozycję przelewu na zdefiniowany wcześniej rachunek bankowy. Zdefiniowanie rachunku bankowego do przelewu jest możliwe w dowolnej placówce Alior Banku. W przypadku Klientów prowadzących własną działalność również za pośrednictwem Contact Center Biura Maklerskiego (19 503).
  • Gdzie mogę znaleźć szczegółowe parametry dostępnych rachunków notowań?

   • Wszelkie informacje na temat aplikacji do obserwacji notowań w czasie rzeczywistym wraz z wyszczególnieniem rachunków i ich parametrów dostępne są w sekcji Notowania giełdowe.

  • W jaki sposób osoby prawne rozliczają się z podatku od zysków kapitałowych?

   • Polskie prawo podatkowe nie przewiduje odrębnej procedury uiszczania podatku od dochodów kapitałowych osób prawnych. Spółki i inne osoby prawne zobowiązane są uwzględnić dochód (stratę) z operacji kapitałowych w miesięcznym rozliczeniu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
    Zaznaczamy, że Alior Bank S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego.
  • Jakie rachunki są dostępne dla firm?

   • Do Państwa dyspozycji dostępne są trzy rodzaje rachunków: bezpłatny rachunek Inwestor bez dostępu do notowań w czasie rzeczywistym oraz dwa rachunki płatne Inwestor Plus z pięcioma ofertami notowań w czasie rzeczywistym oraz Inwestor Max z pełnym arkuszem zleceń. W przypadku wygenerowania odpowiednich obrotów na rachunku brokerskim istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia z opłaty za wykorzystywany rachunek. Posiadanie jednego z powyższych rachunków nie jest obligatoryjne.

  • Kto może dokonywać czynności na firmowym rachunku brokerskiem?

   • Wykonywanie operacji na rachunkiem brokerskim możliwe jest dla osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wykazanych w odpowiednim dla osoby prawnej rejestrze/ewidencji/akcie założycielskim. Osoby te, zgodnie z zapisem we wspomnianych dokumentach mogą działać jednoosobowo lub łącznie. Ponadto na rachunku brokerskim mogą działać umocowani przez reprezentantów pełnomocnicy.

 • 4. Brokerska linia kredytowa

  • Czy w chwili wnioskowania o kredyt na rynek pierwotny muszę posiadać aktywa na rachunku brokerskim?

   • Nie, w chwili składania wniosku nie musisz posiadać żadnych aktywów na rachunku brokerskim. Zabezpieczenie będzie wymagane dopiero, gdy zechcesz skorzystać z przyznanych środków linii kredytowej.

  • Czym różni się linia kredytowa na rynek wtórny od linii kredytowej na rynek pierwotny?

   • Linia na rynek wtórny jest wykorzystywana do nabywania papierów wartościowych już notowanych na GPW, natomiast Linia na rynek pierwotny przeznaczona jest na zakup papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej np. PGE (listopad 2009), PZU (maj 2010), Tauron (czerwiec 2010).

  • Jak moge spłacać kredyt?

   • Linia brokerska działa na zasadzie salda debetowego do rachunku brokerskiego. Jeżeli posiadasz wolne środki pieniężne na rachunku brokerskim, to na koniec dnia automatycznie spłacają one zadłużenie. Natomiast odsetki od uruchomionej kwoty kredytu naliczane są pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Spłata odsetek powinna nastąpić w ciągu 14 dni od ich naliczenia.

  • Jakie papiery moga stanowić zabezpieczenie linii kredytowej i w jakim stopniu?

   • Zabezpieczeniem posiadanej linii kredytowej moga być papiery wartościowe określone w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego, gdzie podana jest ich waga.

  • Czy w formularzu PIT-8C uwzględniane są koszty związane z linią brokerską, a więc prowizja za jej uruchomienie oraz odstetki?

   • Koszty prowizji oraz odsetki nie są uwzględniane w wystawianym przez Biuro Maklerskie formularzu PIT 8C. Jeżeli chcesz, możesz uzyskać w oddziale odpowiednie zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów celem uwzględnienia ich zeznaniu podatkowym.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę